info@informat.md

Determinarea dizabilității

Determinarea Gradului de Dizabilitate

CADRUL LEGAL DE REFERINȚĂ: Hotărîrea Guvernului Nr. 357 din 18-04-2018 cu privire la determinarea dizabilității

PAGINA WEB A CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU DETERMINAREA DIZABILITĂȚII ȘI CAPACITĂȚII DE MUNCĂ: http://cnddcm.msmps.gov.md/

 

CADRUL INSTITUȚIONAL

Instituția responsabilă de determinarea dizabilității este Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă (în continuare – Consiliu).

Consiliul dispune de structuri teritoriale în fiecare raion/municipiu și în municipiul Chișinău. Acestea asigură pregătirea și transmiterea dosarelor pentru determinarea gradului de dizabilitate de la nivel local către echipele de experți.

Setul de documente va fi examinat de către echipe speciale, compuse din experți în determinarea gradului de dizabilitate. În total, activează 15 echipe pentru determinarea gradului de dizabilitate (12 echipe pentru adulți și 3 echipe pentru copii).

Prezența cetățenilor la procedura de determinare a gradului de dizabilitate nu este obligatorie, dar persoanele pot solicita să fie prezente la determinarea dizabilității.

Pentru a asigura corectitudinea determinării gradelor de dizabilitate, există serviciul de control. Acestea evaluează aleatoriu dosarele și deciziile emise de echipele de experți; analizează sesizările din partea autorităților și cetățenilor cu referire la presupusele nereguli în procesul de determinare a dizabilității, contestațiile privind gradul de dizabilitate stabilit etc.

Conform modificărilor din HG nr. 357 din 18.04.2018 cu privirea la determinare a gradului de dizabilitate, începând cu anul 2022 au parvenit schimbări la actele ce sunt necesare pentru determinarea dizabilității.

 

DOSARUL APLICANTULUI

·        Cererea persoanei;

 ·    Fișa de trimitere F-088/e - întocmită de instituția medico-sanitară (medic de familie), care inițiază procedura de trimitere a persoanelor. Fișa de trimitere poate să fie tipărită sau completată în Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală primară” sau Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală spitalicească”; 

·     Copia Buletinului de identitate;

·   Împuternicirea reprezentantului desemnat de persoana care, din motive obiective, nu se poate prezenta personal la structura teritorială a Consiliului. Printre motivele obiective se includ: probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile instituției medico-sanitare, aflare în detenție, ocrotire provizorie desemnată de instanța de judecată. Împuternicirea poate fi prezentată caprocură, contract de mandat sau alt act juridic care confirmă împuternicirile;

·    Copiile de pe actele de studii, alte documente ce atestă instruiri, calificări, recalificări care vor fi depuse la structura teritorială a CNDDCM (cu excepția cazurilor în care acestea sunt înregistrate în Sistemul informațional de personalizare a actelor de studii (SIPAS) ce vor fi puse în format online;

·   Informație privind serviciile oferite de către structura teritorială de ocupare a forței de muncă, completată și transmisă de către aceasta în regim online prin intermediul Sistemului informațional automatizat;

·     Formularul nr.5 - completat și transmis în regim online prin intermediul Sistemului informațional automatizat de serviciul de asistență psihopedagogică/serviciul de intervenție timpurie, care conține date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, condițiile de instruire/educare/reabilitare și alte circumstanțe – în cazul copiilor;

·       Ancheta socială - completată și transmisă în regim online prin intermediul Sistemului informațional automatizat de către structura teritorială de asistență socială;

·       Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă (în cazul deținerii acestuia, urmare stabilirii dizabilității precedente);

·       Demersul în scris a Departamentului Instituțiilor Penitenciare, pe suport de hârtie (în cazul persoanelor aflate în detenție);

·       Copia autentificată sau originalul Concluziei Consiliului republican de boli profesionale al MSMPS (în cazul deținerii acestuia);

·       Copia autentificată sau originalul Actului privind accidentul de muncă (în cazul deținerii acestuia);

·      Copia autentificată sau originalul documentelor care confirmă participarea persoanei la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau supunerii radiației pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive, în conformitate cu legislația (în cazul deținerii acestora);

·     Copia autentificată sau originalul Concluziei Expertizei medico-militare în Forțele Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, privind stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor (afecțiunilor) cu îndeplinirea obligațiunilor serviciului militar sau special(în cazul deținerii concluziei respective).

ETAPELE DE STABILIRE A GRADULUI DE DIZABILITATE

1.   Pregătirea dosarului. Persoana care solicită determinarea gradului de dizabilitate sau reprezentantul desemnat de aceasta va colecta documentele necesare pentru dosar de la diverse instituții, după caz: instituţia medico-sanitară (medic de familie), angajator, structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, structura teritorială de asistenţă socială, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei.  

2.     Depunerea documentelor la Structura teritorială a Consiliului de la locul de trai. Documentele se depun personal sau de către o persoană împuternicită (dacă nu e posibilă prezența personală din motive obiective) la structurile teritoriale de la locul de trai.

3.     Structurile teritoriale ale Consiliului întocmesc dosarele atât în format electronic (inclusiv prin scanarea și introducerea în Sistemul Informațional Automatizat a actelor prezentate pe suport de hârtie), cât și pe suport hârtie. Dosarele sunt transmise către Biroul de înregistrare și arhivare ale Consiliului.

4.   Biroul de înregistrare și arhivare recepționează dosarele și le distribuie aleatoriu, (prin Sistemul informațional automatizat) echipelor de specialiști pentru adulți și copii din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate.

5.   Echipele de specialiști analizează dosarele, determină gradul de dizabilitate primar/repetat şi perioada pentru care a fost determinat gradul de dizabilitate; formulează recomandări generale privind activităţile şi serviciile de care persoana cu dizabilităţi are nevoie, emit certificatele de încadrare (sau neîncadrare) în grad de dizabilitate etc.

6.   Echipele de specialiști transmit biroului de arhivare dosarele, certificatele de încadrare sau neîncadrare în grad de dizabilitate, programele individuale de reabilitare și incluziune socială, alte formulare perfectate și semnate de acestea.

7.     Biroul de înregistrare și arhivare transmite persoanelor certificatul de încadrare / neîncadrare în grad de dizabilitate, programul individual de reabilitare şi incluziune social (prin scrisoare recomandată).

8.     Persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este responsabilă pentru păstrarea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi a programului individual de reabilitare şi incluziune socială.

 

 CRITERIILE PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE DIZABILITATE

La determinarea gradului de dizabilitate se ţine cont de factorii medicali, sociali, psihopedagogici, habituali, profesionali și personali.

Criteriile de bază pentru determinarea gradului de dizabilitate sînt:

  • capacitatea de a studia;
  • capacitatea intelectuală şi de comportament;
  • capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire;
  • capacitatea de comunicare (vedere, auz, vorbire) şi de adaptare situaţională;
  • capacitatea locomotorie şi de dexteritate;
  • capacitatea de muncă păstrată şi capacitatea vitală a organismului
  • capacitatea de participare la viaţa socială şi profesională. 

 

Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei şi este de trei grade – severă, accentuată şi medie:

1) dizabilitatea severă se acordă copiilor care au, în raport cu vîrsta, capacitatea de autoîngrijire încă neformată sau pierdută, respectiv un grad ridicat de dependenţă fizică sau psihică. Autonomia persoanei este foarte scăzută. Copilul necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea unei alte persoane;

2) dizabilitatea accentuată se acordă copiilor la care incapacitatea de a desfăşura activităţi potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vîrstei se datorează unor limitări funcţionale motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice importante, rezultate din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor organe şi sisteme;

3) dizabilitatea medie se acordă copiilor care au capacitatea de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzînd unei deficienţe funcţionale scăzute, care duce la limitare în activităţi în raport cu aşteptările corespunzătoare vîrstei. 

 

Dizabilitatea la persoanele adulte (inclusiv cele cu vîrste cuprinse între 15 şi 18 ani angajate în cîmpul muncii) se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale exprimate în raport cu solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă) şi este de trei grade: severă, accentuată şi medie:

1) dizabilitatea severă se caracterizează prin deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, traume care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 0–20%;

2) dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 25–40%;

3) dizabilitatea medie se caracterizează prin deficienţe funcţionale medii provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 45–60%.

Persoanele cu deficienţe funcţionale uşoare provocate de afecţiuni, defecte, traume şi avînd capacitatea de muncă păstrată în proporţie de 65–100% sînt considerate apte de muncă, respectiv, nu se încadrează în grad de dizabilitate.

 

TERMENELE STABILIRII GRADULUI DE DIZABILITATE

 

Adresare primară: în cazul persoanelor care se adresează prima dată pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră ziua în care a fost înregistrată cererea și a depus dosarul complet la structura teritorială.

Adresare repetată: în cazul persoanelor care se adresează repetat pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră data expirării perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate (indicată în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate), cu condiția depunerii cererii și dosarului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirare, la structura teritorială.

Gradul de dizabilitate poate fi stabilit pe un termen de un an; 6 luni; 2 ani (în cazul în care dereglările funcționale necesită o perioadă mai îndelungată de tratament și/sau reabilitare medical) sau fără indicarea termenului (în cazul deficiențelor funcționale ce afectează ireversibil starea de sănătate).

 

 LITIGII

În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei, prin depunerea sau expedierea, inclusiv online, a cererii de contestație la structurile teritoriale ale Consiliului sau la Consiliu, ai căror angajați le introduc și în Sistemul informațional automatizat. Contestația în format online se expediază la adresa de e-mail: cnddcm@cnddcm.gov.md.

Contestația privind dezacordul cu decizia de încadrare/neîncadrare în grad de dizabilitate se examinează de către un alt manager de caz al serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, fiind repartizată prin Sistemul informațional automatizat. Termenul de examinare este de 30 de zile de la data înregistrării cererii de contestație. În caz de divergențe, dosarul va fi remis pentru examinare serviciului de control.

Decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate se transmite persoanei contestatare/supuse controlului.

În cazul în care decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate prevede modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea sau încadrarea în grad de dizabilitate, echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare, anulează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberează un nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau certificat de neîncadrare în grad de dizabilitate.

Dacă persoana nu este de acord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoana vizată, în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova.